فهرست مقالات پذیرفته شده منتشر نشده

XML مقایسه‌ی اثربخشی بازی‌درمانی‌گروهی و نقاشی‌درمانی بر اضطراب و عزت‌نفس کودکان پسر دارای اختلال بیش‌فعالی/ نقص‌توجه (ADHD) در مقطع ابتدایی. - پذیرفته شده در 1400/6/25
پرویز باقری، مجید یوسفی افراشته*