پیام خود را بنویسیدYou can copy/paste HTML codes anywhere you like, for example in homepage, or even other sites

XML تاثیر آموزش مهارت‌های اجتماعی بر خودتوانمندسازی اجتماعی و ناگویی هیجانی دانش‌آموزان با ناتوانی‌های یادگیری ویژه
فاطمه رهبر کرباسدهی ، عباسعلی حسین‌خانزاده، ابراهیم رهبر کرباسدهی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML ارتباط رشد حرکتی و شاخص توده بدنی کودکان با کم‌توانی‌ذهنی با کیفیت زندگی والدین آن‌ها
رویا صادقی، حسن خلجی ، داریوش خواجوی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML رابطه بین تنیدگی و سبک‌های مقابله‌ای مادران با رفتارهای سازشی کودکان با اختلال طیف اتیسم
محمد مشکانی، سیده حوا میرعابدینی ، مهرشاد ملاح
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML بررسی اثربخشی برنامه تربیت‌بدنی بر بهبود شایستگی اجتماعی دانش‌آموزان کم‌توان‌ذهنی در دوره پیش‌حرفه‌ای
علی اکبر ارجمندنیا، فرهاد محکی، حمیدرضا شریفی جندانی ، خدابخش حیدری
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML مقایسه ادراک زمان در زیرنوع‌های اختلال کم‌توجهی- بیش‌فعالی
مهری حاج محمدی، عباس نساییان، رقیه اسدی گندمانی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML آموزش متمایز برای دانش‌آموزان با نیازهای ویژه
ستاره شجاعی ، علیضامن مولایی آرپناهی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML آشنایی با فنیل کتونوری
صدیقه حسینی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML آموزش تشخیص طعنه و پاسخ به آن در کودکان با اختلال طیف اتیسم
سیده مریم فضائلی ، بنت الهدی عربی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
Back to Original Issue