پیام خود را بنویسیدYou can copy/paste HTML codes anywhere you like, for example in homepage, or even other sites

XML اثربخشی بازی های ادراکی - حرکتی بر پردازش بینایی – فضایی کودکان با اختلال هماهنگی رشد
فاطمه سادات جعفری ، احمد عابدی، سالار فرامرزی، پرستو شیرزادی، مرضیه سادات جعفری
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML فراتحلیل اثربخشی درمان های روان شناختی بر میزان نشانه های اختلال سلوک
فرزاد قادری ، کورش نامداری، مصطفی انتظاری، علی همتی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML اثربخشی بازی درمانی گروهی شناختی- رفتاری در اصلاح سازش نایافتگی اجتماعی دانش‌آموزان دختر با کم توانی ذهنی
جهانگیر کرمی ، بهناز شفیعی، پریسا حیدری شرف
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML اثر بخشی نقاشی درمانی در کاهش رفتارهای پرخاشگرانه دانش آموزان دختر کم‌شنوا
الهام نظامی پور ، عاطفه عبدالمنافی، مهین اعتمادی نیا، نسرین ایزدی نیا
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML روش‎های انطباق و اصلاح اختلال پردازش حس‎های نزدیک درکودکان
سمیه نظری ، رضا کرمی نژاد
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML روش های شناسایی و درمان کودکان با اختلال نارسایی توجه- بیش فعالی
کاظم برزگر بفرویی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML مشکلات رشد اجتماعی کودکان با آسیب بینایی از دیدگاه دلبستگی
الهام توکلی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML تاثیر دو نوع برنامه‌ ورزشی بر ترکیب بدنی نوجوانان دارای نشانگان داون
حجت اله سیاوشی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
Back to Original Issue