پیام خود را بنویسیدYou can copy/paste HTML codes anywhere you like, for example in homepage, or even other sites

XML اختلال‌های خواندن در کودکان: فراتحلیلی انتخابی از ادبیات شناختی
مسعود سلیمی ، پریا نقی زاده
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML اثربخشی مدل‌سازی ویدئویی بر مهارت‌های اجتماعی کودکان با اختلال رفتاری
دکتر وحیده صالح میرحسنی ، خانم لیلا فرهادتوسکی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML پیش‌بینی اختلال‌های هیجانی بر اساس شدت آزاردیدگی در دانش آموزان
دکتر عباس نساییان ، دکتر مهدی عبدالله زاده رافی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML بررسی روش های مورد استفاده برای آموزش کودکان دیرآموز در مدارس ابتدایی و ارائه راهکارهای کیفیت بخشی به آن
ملاحت امانی ، رقیه اسدی گندمانی، عباس نسائیان، محمدرضا وحدانی اسدی، عصمت بدخشان
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML برنامۀ آموزش و غنی‌سـازی مهارت‌های ارتباطی (PEERS) برای نوجوانان با اختلال طیف اُتیسم (ASD)
آقا علیرضا محسنی اژیه ، دکتر امیر قمرانی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
Back to Original Issue