پیام خود را بنویسیدYou can copy/paste HTML codes anywhere you like, for example in homepage, or even other sites

XML اثربخشی آموزش برنامه درسی مهارت‌های اجتماعی والکر به شیوه شناختی ـ رفتاری بر افزایش مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان پرخاشگر
خانم طیبه یگانه ، دکتر عباسعلی حسین خانزاده
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML مقایسه بهداشت روانی مادران دارای فرزند ناشنوا و کم توان ذهنی
خانم سرور یکتاخواه ، خانم ناهید مظفری نیا، آقای رضا گرجی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML تاثیر کتاب های غیردرسی بر بهبود تمیز شنیداری کودکان آسیب دیده شنوایی
آقای مرتضی علیخانی ، آقای حسن رستگار پور، خانم صابره بذر افشان
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML زیر ساخت های عصبی کارکردهای اجرایی و اهمیت آن در آموزش و توان بخشی
خانم سمانه کرمعلی اسماعیلی ، دکتر مهدی علیزاده زارعی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML نوروپاتی شنوایی چیست؟
آقای امیرعباس ابراهیمی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی و تیزهوشی
دکتر احمد قره خانی ، خانم مهناز اکبرنیا
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML اتاق اسنوزلن برای افراد با نیازهای ویژه
دکتر قربان همتی علمدارلو ، آقای محسن نوشاد
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
Back to Original Issue