You can copy/paste HTML codes anywhere you like, for example in homepage, or even other sites

XML اثربخشی آموزش مهارت‌های خودنظارتی‌ توجه بر افزایش توجه در دانش‌آموزان با مشکلات خواندن
غلامحسن فتحعلی پور ، سکینه قاسمی، باقر غباری بناب، احمد به پژوه
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML تاثیر یک دوره تمرینات منتخب بر تعادل کودکان دارای آسیب شنوایی
شهین رمضانی ، الهه عرب عامری، رسول حمایت طلب
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML اثربخشی آموزش مبتنی‌بر رایانه در پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پسر با کم‌توانی‌ذهنی
محمود رستمیان ، طیبه رستمیان
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML آمادگی جسمی و فعالیت بدنی مرتبط با سلامت افراد با نشانگان داون
سعید بحیرایی ، حسن دانشمندی، پریسا صداقتی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML رابطه سواد فن آوری اطلاعات و ارتباطات با خودکارآمدی رایانه‌ای در آموزگاران مدارس استثنایی
علی زارع مقدم ، محمدرضا حسامی، شهلا رستمی، مریم قربانی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML افزایش وضوح گفتار در کودک مبتلا به فلج‌مغزی: گزارش موردی
مرتضی غلامی، نرجس نیکوکار ، شهرام شفیعی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML انتخاب رویکرد ارتباطی مناسب برای کودک کم‌شنوا
گیتا موللی ، سیده زهرا سیدنوری
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML کاربست واژگان پایه برای دانش‌آموزان با نیازهای ویژه
احمد رمضانی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML فراگیرسازی معکوس برای دانش‌آموزان با ناتوانی
قربان همتی علمدارلو ، علی ضامن مولایی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
Back to Original Issue