پیام خود را بنویسیدYou can copy/paste HTML codes anywhere you like, for example in homepage, or even other sites

XML واقعیت نگری و معلولیت (69تا 73-10- 88 تا89 -1388)
نسیم نوزاد
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (DOCX)
XML تجربه ی یک آموزگار: راهکاری برای ایجاد اعتماد به نفس در کودکان ناشنوا (66تا 68-9- 88 تا89 -1388)
صدیقه محب نیای جهرمی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (DOCX)
XML انطباق سازی ها تکنیک ها و کمک هایی برای یادگیری (62تا 65-8- 88 تا89 -1388)
پروین خدایاری
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (DOCX)
XML مدیریت رفتار در کلاس (دانش آموزان کم توجه - بیش فعال) (59تا 61-7- 88 تا89 -1388)
فاطمه سوسن ابو المعالی دامغانی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (DOCX)
XML درباره ی اختلال دو قطبی کودکان (47تا 58-6- 88 تا 89-1388)
رویا نبی زاده
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (DOCX)
XML الگوی دنور: رویکردی یکپارچه برای مداخله در خردسالان دارای اختلال در خود ماندگی (38تا 46-5- 88 تا 89-1388)
روجرز سالی جی ، اوساکی داین، هال تری، ریوان جودی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (DOCX)
XML موم گوش و روش های برداشتن آن (28تا 37-4- 88 تا 89-1388)
امیرعباس ابراهیمی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (DOCX)
XML راهکارهای آموزشی - ارتباطی برای دانش آموزان دارای آسیب شنوایی (22تا 27-3- 88 تا 89-1388)
عفت خوش قدم ، راضیه یعقوبیان موخر
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (DOCX)
XML بررسی میزان رضایتمندی والدین کودکان کم توان ذهنی خفیف از برنامه های مراکز ویژه پیش دبستانی: مطالعه ی نقش جنسیت و تحصیلات (14تا 21-2- 88 تا 89-1388)
شهرام نوری ثمرین
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (DOCX)
XML مقایسه منابع و میزان تنیدگی و شیوه ی مقابله با آن در مادران دارای دانش آموز کم توان ذهنی نابینا ناشنوا و عادی مقطع ابتدایی در شهرستان کرج (3 تا 13 -1- 88 تا 89-1388)
سرور یکتا خواه
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (DOCX)
Back to Original Issue