پیام خود را بنویسیدYou can copy/paste HTML codes anywhere you like, for example in homepage, or even other sites

XML نقش معلمان در شناسایی و کاهش مشکلات یادگیری دانش آموزان: راهبردهایی برای خانواده، پیش‌دبستان و مدرسه
آقا کمال پرهون
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML رویکرد آدلر - درایکورس به اختلال‌ خواندن
خانم مرضیه غلامی ، خانم طاهره نجفی فرد، آقا سعید عباسی، آقا صاحب یوسفی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML راهبردهای آموزشی برای بهبود اختلال یادگیری املا
خانم سیمین دخت بهرامی ، آقا بهروز کریمی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML نقش بازی‌درمانی در بهبود مشکلات کودکان با اختلال یادگیری ویژه
خانم حانیه محمداسمعیل بیگی ، آقا حجت پیرزادی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML روان‌خوانی: تعریف، فرایند و روش‌های بهبود
خانم زهرا امین آبادی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
Back to Original Issue