پیام خود را بنویسیدYou can copy/paste HTML codes anywhere you like, for example in homepage, or even other sites

XML تاثیر روش یادگیری مشارکتی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان کم توان ذهنی
رسول اسمعیلی ، فریبا حسنی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML اختلال دلبستگی در کودکان کم توان ذهنی
مهرناز کمیجانی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML آموزش مستقیم و کاربرد آن در حوزه ناتوانی های یادگیری
حجت پیرزادی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML رفتارهای انطباقی در افراد با ناتوانی ذهنی
سمانه مشفقی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML ملاک های تشخیصی اختلالات یادگیری در مقیاس هوشی تجدید نظر شده وکسلر کودکان
سمیه نظری ، الهام کوتی، حیدر سیاحی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML بازی های رایانه ای و نقش آن در آموزش و یادگیری دانش آموزان کم توان ذهنی
الهه ولایتی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML راهبردهایی برای طراحی نرم افزار تحرک و جهت یابی برای کودکان نابینا
ذبیح اله اللهی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML سوادآموزی و افراد دارای ناتوانی های رشدی: علل و شیوه ها
علی عربانی دانا
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML آموزش مهارت های اجتماعی به دانش آموزان با نیازهای ویژه در نظام آموزش فراگیر
آناهیتا خضری
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
Back to Original Issue