پیام خود را بنویسیدYou can copy/paste HTML codes anywhere you like, for example in homepage, or even other sites

XML رویکردهای برنامه درسی دانش آموزان کم توان ذهنی: مزایا و معایب
دکتر قربان همتی علمدارلو
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML کودکان استثنایی و چالش‌های مادران
مهرناز کمیجانی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML کاربردهای فن آوری اطلاعات و ارتباطات در جهت حمایت از دانش آموزان با نیازهای آموزشی ویژه
اسماعیل زارعی زوارکی ، فاطمه جعفرخانی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
XML آموزش خودکارآمدی به دانش آموزان ناشنوای هنرستانی
سعید رحیمی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (PDF)
Back to Original Issue