پیام خود را بنویسیدYou can copy/paste HTML codes anywhere you like, for example in homepage, or even other sites

XML کاربرد نقاشی در شناخت، ارزیابی و درمان مشکلات کودکان استثنایی (3تا 11-1-30- 1383)
حمید علیزاده
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (DOCX)
XML بررسی و مقایسه عملکرد حافظه دیداری (فوری و بلندمدت) پسران 6 تا 12 سال دارای نارسایی توجه / بیش فعالی با همتایان عادی (12تا 15-2-30- 1383)
مرجان علی رضایی مطلق
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (DOCX)
XML دیدگاههای دانش آموزان با نقص بینایی درباره حمایت های معلمان (2) (16تا 23-3-30- 1383)
فاطمه حیدری ، زهرا عباسعلی زاده، مه رو فرمند
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (DOCX)
XML تعامل شیوه های فرزندپروری و اختلال نارسایی توجه / فزون جنبشی در والدین ایرانی (24تا 31-4-30- 1383)
منصوره قربانی روچی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (DOCX)
XML آموزش فراگیر راهی برای غلبه بر جداسازی (2) (32تا 37-5-30- 1383)
بابک خویین
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (DOCX)
XML تشخیص اختلال های خاص یادگیری در دانش آموزان کم بینا (38تا 47-6-30- 1383)
صدیقه رضایی دهنوی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (DOCX)
XML "جهش های ژن کانکسین 26 و ارتباط آن با ناشنوایان" (54تا 59-7-30- 1383)
رکسانا ساسانفر
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (DOCX)
Back to Original Issue