پیام خود را بنویسیدYou can copy/paste HTML codes anywhere you like, for example in homepage, or even other sites

XML آموزش فراگیر و برنامه آموزش انفرادی (IEP) (3تا 11-1-26تا 27- 1382)
بهرام روستایی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (DOCX)
XML اختلال های رفتاری و زبان (12تا 14-2-26تا 27- 1382)
معصومه قاسمی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (DOCX)
XML تأثیر نقاشی درمانی در کاهش پرخاشگری دانش آموزان کم توان ذهنی (16تا 19-3-26تا 27- 1382)
فریده نوری
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (DOCX)
XML ناتوانی های یادگیری: فراشناخت، انگیزش و عاطفه (20تا 23-4-26تا 27- 1382)
سیده طاهره موسوی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (DOCX)
XML تفریح درمانی برای کودکان درخودمانده (24تا 27-5-26تا 27- 1382)
سعادت نقشینیان
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (DOCX)
XML مقدمه ای بر نارسایی در حساب و آموزش به دانش آموزان با نارسایی در حساب (28تا 35-6-26تا 27- 1382)
عبادالله حسن پور هشتایجانی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (DOCX)
XML آموزش صدا و افزایش آگاهی صوتی (36تا 41-7-26تا 27- 1382)
مریم باشعور لشگری
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (DOCX)
XML راهبردهای تدریس برای دانش آموزان دچار آسیب های هوشی (42تا 45-8-26تا 27- 1382)
فرهاد فتحی نژاد ، حسین شیری
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (DOCX)
XML نشانگان آسپرگر (46تا 47-9-26تا 27- 1382)
ساسان اسدپور
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (DOCX)
XML نقاشی نابینایان (50تا 54-10-26تا 27- 1382)
مهوش سپهر
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (DOCX)
Back to Original Issue