پیام خود را بنویسیدYou can copy/paste HTML codes anywhere you like, for example in homepage, or even other sites

XML استفاده از سمعک و دیگر تجهیزات کمک شنوایی در کودکان با نشانگان داون (71تا 76-8- 100تا101-1389)
گیتا موللی ، بهرام ملکوتی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (DOCX)
XML تربیت افراد دارای اختلال کمبود توجه / بیش فعالی(AD/HD) (66تا 70-7- 100تا101-1389)
هایده بهبودی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (DOCX)
XML اختلالات اضطرابی در کودکان (58تا 65-6- 100تا101-1389)
مهرناز کمیجانی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (DOCX)
XML مهارت های حرکتی در کودکان دارای اختلال بیش فعالی همراه با کمبود توجه (ADHD) (46تا 57-5- 100تا101-1389)
سعید رحیمی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (DOCX)
XML قوانین آموزشی برای کودکان دارای کم توانی (35تا 45-4- 100تا101-1389)
امیرعباس ابراهیمی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (DOCX)
XML راهبردهای آموزشی حل مسئله برای دانش آموزان دارای حساب پریشی (28تا 34-3- 100تا101-1389)
عبادالله حسن پور هشتایجانی ، نرگس علی نژاد مکاری
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (DOCX)
XML بررسی زبان شناختی آواهای زبان فارسی پس از عمل جراحی شکاف کام (20تا 27-2- 100تا101-1389)
مهدیه سیدزاده اقدام ، عالیه کرد زعفران لو کامبوزیا، فردوس آقا گل زاده
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (DOCX)
XML مقایسه میزان پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبستانی دیرآموز و عادی شهر زنجان (3تا 19-1- 100تا101-1389)
مجید رحیمی ، جواد قنبری
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (DOCX)
Back to Original Issue