جلد 2، شماره 160 - ( 4-1399 )                   شماره 160 صفحات 61-70 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

malakootiasl N, Hossinkhanzade A, Abolghasemi A. The Effectiveness of Social Stories with Video Modeling on Communication Skills of Children with Autism Spectrum Disorder (ASD). J Except Educ. 2020; 2 (160) :61-70
URL: http://exceptionaleducation.ir/article-1-2225-fa.html
ملکوتی اصل نسرین، حسین‌خانزاده عباسعلی، ابوالقاسمی عباس. اثربخـــشی داســـــتان‌های اجتــــمــــاعـــی با روش الگـــودهـــی ویــدئویـــــــی بر مهارت‌های ارتباطی کودکان با اختلال طیف اُتیسم. تعلیم و تربیت استثنایی. 1399; 2 (160) :61-70

URL: http://exceptionaleducation.ir/article-1-2225-fa.html


1- دانشگاه گیلان ، Nasrinmalakootyasl@gmail.com
2- دانشگاه گیلان
چکیده:   (368 مشاهده)
زمینه و هدف: اختلال طیف اُتیسم، اختلال عصبی تحولی است که با نقص در تعاملات اجتماعی و ارتباطی و رفتارهای کلیشهای شناخته میشود. افزایش نرخ شیوع این اختلال، لزوم پژوهش در مورد ویژگیها و روشهای درمانی را بیشتر کرده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر داستانهای اجتماعی با روش الگودهی ویدئویی بر مهارتهای ارتباطی کودکان با اختلال طیف اُتیسم انجام شد.
روش: ایــن پژوهــش از نــوع شبهآزمایشــی بــا طــرح پیشآزمــون - پسآزمــون و گــروه گواه بــود. جامعۀ آماری مطالعۀ حاضر، شامل تمام دانشآموزان پسر با اختلال طیف اُتیسم 7 تا 14 ساله شهر رشت در سال 1398 بود و 20 نفر از افراد داوطلب واجد شرایط که به تصادف به دو گروه آزمایش و گواه (در هر گروه 10 نفر) اختصاص یافتند درحکم نمونه انتخاب شدند. برای جمعآوری دادهها، از پرسشنامۀ نیمرخ مهارتهای اجتماعی کودکان با اختلال طیف اُتیسم (2007) استفاده شد. در این پژوهش، برنامۀ اجرایی، ترکیبی از داستانهای اجتماعی و الگودهی ویدئویی بود که توسط پژوهشگر تألیف و بهمدت 12 جلسه بهصورت مجازی برای کودکان با اختلال طیف اُتیسم گروه آزمایش اجرا شد.
یافتهها: برای تحلیل دادههای پژوهش از تحلیل واریانس چندمتغیری و آزمون t استفاده شد. تحلیل دادههای پژوهش نشان داد داستانهای اجتماعی با روش الگودهی ویدئویی بر بهبود مهارتهای ارتباطی (مؤلفۀ مشارکت اجتماعی) تأثیرگذار است (05/0>p).
نتیجهگیری: بنا به یافتههای بهدست آمده میتوان نتیجه گرفت داستانهای اجتماعی با روش الگودهی ویدئویی روشی مناسب برای آموزش مهارتهای ارتباطی بهصورت مجازی و توسط والد است.
متن کامل [PDF 1260 kb]   (105 دریافت)    
نوع مطالعه: اصیل پژوهشی | موضوع مقاله: اتيسم
دریافت: 1399/7/8 | ویرایش نهایی: 1399/10/14 | پذیرش: 1399/8/15 | انتشار: 1399/4/1 | انتشار الکترونیک: 1399/4/1

ارسال پیام به نویسنده مسئول