هیئت تحریریهدکتر سید جواد حسینی
دکتری تخصصی جامعه‌شناسی


دکتر محمد کمالی
استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران


دکتر اسماعیل برقی
دکتری تخصصی روان‌شناسی کودکان استثنایی


دکتر داریوش فرهود
استاد بازنشستۀ دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر حمید علیزاده
استاد دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر مجید یوسفی لویه
دکتری تخصصی روان‌شناسی کودکان

دکتر گیتا موللی
دانشیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

دکتر مهرناز آزاد یکتا
دانشیار دانشگاه آزاداسلامی- واحد اسلام‌شهر

دکتر اکرم پرند
پسادکتری روان‌شناسی کودکان استثنایی

دکتر مهناز استکی
استادیار دانشگاه آزاداسلامی- واحد تهران مرکزی

دکتر سیدمحسن اصغری نکاح
استادیار دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر اکبر دارویی
استادیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی


علی اسلامبولچی مقدم
کارشناس ارشد روان‌شناسی کودکان استثنایی

محمد نیک افروز
کارشناس ارشد آموزش زبان انگلیسی

دکتر اعظم السادات حسینی پور
پزشک عمومی


دکتر امیرعباس ابراهیمی
دکتری تخصصی شنوایی‌شناسی


دکتر علی ضیایی مهر
دکتری تخصصی آموزش زبان انگلیسی