پیام خود را بنویسید


نشریه تعلیم و تربیت استثنایی- اطلاعات تماس
اطلاعات تماس

حذف تصاویر و رنگ‌ها

خیابان انقلاب - چهارراه ولیعصر - خیابان برادران مظفر شمالی - پلاک ۶۶ 

سازمان آموزش و پرورش استثنایی - طبقه اول - دفتر نشریه 

تلفن ۶۶۹۷۰۴۵۵ داخلی 1047

nashriyeh۲۰۰۵@yahoo.com

نشانی مطلب در وبگاه نشریه تعلیم و تربیت استثنایی:
http://exceptionaleducation.ir/find.php?item=1.57.13.fa
برگشت به اصل مطلب