نشریه تعلیم و تربیت استثنایی- اخبار نشریه
انتشار الکترونیک شماره 144 نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۴/۱۴ | 

انتشار الکترونیک شماره 144 نشریه تعلیم و تربیت استثنایی انجام شد. علاقمندان جهت مطالعه مقالات می توانند به بخش آخرین شماره مراجعه کنند.

نشانی مطلب در وبگاه نشریه تعلیم و تربیت استثنایی:
http://exceptionaleducation.ir/find.php?item=1.43.39.fa
برگشت به اصل مطلب