پیام خود را بنویسید


نشریه تعلیم و تربیت استثنایی- اخبار
انتشار الکترونیک شماره 138 نشریه

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

انتشار الکترونیک شماره 138 نشریه تعلیم و تربیت استثنایی انجام شد. علاقمندان جهت مطالعه مقالات می توانند به بخش آرشیو (شماره های نشریه) مراجعه کنند 

نشانی مطلب در وبگاه نشریه تعلیم و تربیت استثنایی:
http://exceptionaleducation.ir/find.php?item=1.43.28.fa
برگشت به اصل مطلب