نشریه تعلیم و تربیت استثنایی- هدف و چشم انداز
اهداف

حذف تصاویر و رنگ‌ها

اهداف :‌

  • ارائه دست آوردها و پژوهش های علمی در زمینه روان شناسی و آموزش و پرورش استثنایی
  • اشاعه فرهنگ مطالعه و پژوهش بین دست اندرکاران ، معلمان ، مربیان و اولیا کودکان و دانش آموزان استثنایی
  • تبادل اندیشه ، آموخته ها و نظریات علمی بین عوامل دست اندرکاران تعلیم و تربیت استثنایی
  • ایجاد بستری برای رشد و پویایی مسایل آموزشی ، پرورشی و توان بخشی دانش آموزان استثنایی
  • ارتقای سطح دانش ، آگاهی و معلومات معلمان ، مربیان و والدین دانش آموزان استثنایی
  • اعتلای آموزش و پرورش استثنایی و کمک به تحقق اهداف سازمان
نشانی مطلب در وبگاه نشریه تعلیم و تربیت استثنایی:
http://exceptionaleducation.ir/find.php?item=1.42.16.fa
برگشت به اصل مطلب