پیام خود را بنویسید


نشریه تعلیم و تربیت استثنایی- شناسنامه نشریه
شناسنامه نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1394/11/30 | 

صاحب امتیاز :   وزارت آموزش و پرورش - سازمان آموزش و پرورش استثنایی

مدیر مسوول:  دکتر سید جواد حسینی 

سردبیر: دکتر محمد کمالی

مدیر داخلی: دکتر اسماعیل برقی

مجوز انتشار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی : ۱۳۷۲/۳/۱  - به صورت دوماهنامه ۱۶۲۲۱-  ۱۳۹۴/۱۱/۵

مجوز درجه «علمی- ترویجی» از کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور : ۸۹/۳/۱۱/۷۲۹۹۰ - ۱۳۸۹/۱۰/۱۹

نشانی مطلب در وبگاه نشریه تعلیم و تربیت استثنایی:
http://exceptionaleducation.ir/find.php?item=1.41.12.fa
برگشت به اصل مطلب