نشریه تعلیم و تربیت استثنایی- شناسنامه نشریه
شناسنامه نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۴/۱۱/۳۰ | 

صاحب امتیاز :   وزارت آموزش و پرورش - سازمان آموزش و پرورش استثنایی

مدیر مسوول:  دکتر مجید قدمی

سردبیر: پروفسور داریوش فرهود

مدیر داخلی: محسن غفوریان

مجوز انتشار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی : 16221-  1394/11/5

مجوز درجه «علمی- ترویجی» از کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور : 89/3/11/72990 - 1389/10/19

نشانی مطلب در وبگاه نشریه تعلیم و تربیت استثنایی:
http://exceptionaleducation.ir/find.php?item=1.41.12.fa
برگشت به اصل مطلب