پیام خود را بنویسید


نشریه تعلیم و تربیت استثنایی- اطلاعات نشریه
اعضای هیات تحریریه

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ | 

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمد حاتمی عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی
دکتر حمید علیزاده  عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
دکتر داریوش فرهود  پروفسور ژنتیک پزشکی
دکتر علی اصغر بیانی عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی
دکتر محمد کمالی  عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
 دکتر گیتا موللی عضو هیأت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی
دکتر کامبیز  پوشنه   عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی
دکتر محمد عاشوری عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان
نشانی مطلب در وبگاه نشریه تعلیم و تربیت استثنایی:
http://exceptionaleducation.ir/find.php?item=1.39.37.fa
برگشت به اصل مطلب