نشریه تعلیم و تربیت استثنایی (دارای مجوز از کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم)- اطلاعات نشریه
شناسنامۀ نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/3/13 | 

    

صاحب امتیاز :   سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور

مدیر مسئول:  دکتر سید جواد حسینی 

سردبیر: دکتر محمد کمالی
مدیر داخلی: 
دکتر اسماعیل برقی
دبیر تحریریه و مدیر سامانه: دکتر امیرعباس ابراهیمی


مجوز انتشار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی : ۱۳۷۲/۳/۱  - به صورت دوماهنامه ۱۶۲۲۱-  ۱۳۹۴/۱۱/۵

مجوز درجۀ «علمی» از کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور : ۸۹/۳/۱۱/۷۲۹۹۰ - ۱۳۸۹/۱۰/۱۹

نشانی مطلب در وبگاه نشریه تعلیم و تربیت استثنایی (دارای مجوز از کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم):
http://exceptionaleducation.ir/find.php?item=1.39.36.fa
برگشت به اصل مطلب