هیات تحریریهآقای دکتر مجید قدمی
مدیر مسوول


آقای پروفسور داریوش فرهود
سردبیر


آقای محسن غفوریان
مدیر داخلی


آقای دکتر محمد حاتمی
عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی

آقای دکتر حمید علیزاده
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

آقای دکتر علی اصغر کاکوجویباری
عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور

آقای دکتر محمد کمالی
عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

خانم دکتر گیتا موللی
عضو هیأت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی

آقای دکتر مجید یوسفی لویه
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی


آقای علی اسلامبولچی
عضو هیات تحریریه

خانم دکتر اعظم السادات حسینی پور
عضو هیات تحریریه

آقای محمدرضا تات
عضو هیات تحریریه


آقای محمد نیک افروز
کارشناس نشریات تخصصی

m.nik60gmail.com

آقای دکتر عسکر آتش افروز
ویراستار علمی
دانشگاه چمران
آقای محمد خان احمدی
ویراستار لاتین

آقای دکتر حسین فعال
ویراستار ادبی