پیام خود را بنویسیدYou can copy/paste HTML codes anywhere you like, for example in homepage, or even other sites

XML آشنایی با کاردرمانی (70تا 71-11-76 تا 77 - 1387)
رویا شجاعی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (DOCX)
XML چگونه آموزگاران از صدای خود مراقبت کنند (66تا 69-10-76 تا 77 - 1387)
لیلا فیاضی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (DOCX)
XML دیس آرتری یا گفتار فلجی (56تا 65-9-76 تا 77 - 1387)
هاجر عسگری
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (DOCX)
XML نشانگان آسپرگر (52تا 55-8-76 تا 77 - 1387)
میترا کاظمی کردآسیابی ، اعظم نژاد الحسینی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (DOCX)
XML افزایش اعتماد به نفس و مهارت های اجتماعی و رفتار با دیگران (42تا 51-7-76 تا 77 - 1387)
زهرا ملت
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (DOCX)
XML ناهنجاری های ستون مهره ها در دانش آموزان استثنایی و نکاتی درباره کیف و کوله پشتی مدرسه (35تا 41-6-76 تا 77 - 1387)
سعیده مرتضوی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (DOCX)
XML کاربرد رایانه در آموزش و پرورش استثنایی (31تا 34-5-76 تا 77 - 1387)
منوچهر علی یار زنجانی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (DOCX)
XML سلامت روان در مادران کودکان ناشنوا (27تا 30-4-76 تا 77 - 1387)
گیتا موللی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (DOCX)
XML تاثیر آموزش مهارت های تن آگاهی بر بهبود تن انگاره ی کودکان دچار اختلال نارسایی توجه؛ بیش فعالی (19تا 26-3-76 تا 77 - 1387)
مریم رضا بیگی داورانی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (DOCX)
XML تربیت شنوایی کودکان دارای کاشت حلزون شنوایی (10تا 18-2-76 تا 77 - 1387)
امیرعباس ابراهیمی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (DOCX)
XML بررسی میزان آگاهی و شناخت آموزگاران از ناتوانی های یادگیری در شهر بیرجند (3تا 9-1-76 تا 77 - 1387)
جلیلی فرخ رو
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (DOCX)
Back to Original Issue