پیام خود را بنویسیدYou can copy/paste HTML codes anywhere you like, for example in homepage, or even other sites

XML تأثیر فرزند معلول یا ناتوان بر خانواده «قسمت اول» (3تا 7-1-14- 1381)
حمید علیزاده
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (DOCX)
XML دیرآموزان و مسایل بهداشت روانی (8تا 11-2-14- 1381)
مجتبی امیری مجد
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (DOCX)
XML انگیزش برای تقویت اجتماعی: گرایشهای واکنش مثبت و منفی در افراد با ناتوانی هوشی (12تا 17-3-14- 1381)
مجید یوسفی لویه
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (DOCX)
XML مقایسه ادراک شنوایی دانش آموزان نارساخوان با ادراک شنوایی دانش آموزان عادی پایه سوم (18تا 24-4-14- 1381)
جلال کلانتری
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (DOCX)
XML مداخلات زود هنگام برای کودکان دارای ناتوانی «قسمت دوم» (25تا 30-5-14- 1381)
رضا برادری
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (DOCX)
XML ده توصیه به معلمان دانش آموزان با نیازهای ویژه (31تا 31-6-14- 1381)
علی اسلامبولچی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (DOCX)
XML لزوم برابرسازی فرصتهای آموزشی برای دانش آموزان استثنایی بر اساس مصوبات سازمانهای بین المللی و دیدگاه اسلام (32تا 37-7-14- 1381)
ژاله رفاهی
چکیده   -   Abstract -   متن کامل (DOCX)
Back to Original Issue